Zmiany w zasadach poboru składek

12-01, 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, Payroll accounting

Zmiany w zasadach poboru składek

Uchwalona dnia 23.10.2014 r. nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (?u.s.u.s.?) wprowadziła szereg zmian w zasadach poboru składek na ubezpieczenia społeczne. Część z nich (m.in. oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych) weszła już w życie. Nowe regulacje dotyczące zleceniobiorców obowiązują jednak dopiero od początku 2016 roku.

Zmiany w zasadach poboru składek

Podobnie jak do tej pory, osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym. Jeśli osiągają dodatkowo dochody z innych źródeł (np. kolejne zlecenie), wówczas co do zasady opłacają składki tylko z tego tytułu, który powstał najwcześniej lub z jednego, wybranego przez siebie.

Przykładowo, Jan Nowak jest tłumaczem zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia w wydawnictwie. Zgodnie z umową przysługuje mu miesięczne wynagrodzenie w wysokości PLN 1.000,00. Dodatkowo podejmuje się okazjonalnych tłumaczeń na rzecz innych podmiotów, z których osiąga miesięczne przychody w kwocie PLN 500,00. Do końca 2015 roku Jan Nowak opłacał obowiązkowe składki wyłącznie z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia.

Zgodnie jednak z obowiązującym od nowego roku przepisem art. 9 ust. 2c u.s.u.s., jeśli podstawa wymiaru składek zleceniobiorcy jest w danym miesiącu niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 roku PLN 1.850,00 brutto), wówczas obowiązkowo będzie opłacał składki także z pozostałych tytułów. Taka kumulacja będzie następowała do momentu, w którym łączna podstawa wymiaru składek osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Wobec tego w 2016 r. w podanym wyżej przykładzie Jan Nowak będzie opłacał składki zarówno z tytułu zatrudnienia w wydawnictwie jak i okazjonalnych tłumaczeń.

Przypominamy, że zleceniobiorca prowadzący równolegle pozarolniczą działalność gospodarczą opłaca składki co najmniej od najniższej podstawy dla przedsiębiorców, tj. 60 % przeciętnego wynagrodzenia (w 2016 roku ? PLN 2.433,00). Nowelizacja doprecyzowała, że jeśli taki przedsiębiorca korzysta z prawa do obniżonej podstawy wymiaru składek (30 % minimalnego wynagrodzenia), wówczas ma obowiązek zapłaty z obu tytułów, przy czym należy zastosować omówione wyżej zasady kumulacji. Tym samym zapłaci on składki co najmniej od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli, jak już wskazano, od kwoty PLN 1.850,00.

Podobnie jak do tej pory, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne nie dotyczą wykonywania pracy na podstawie umowy o dzieło.